Get Adobe Flash player

Articles

แจ้งสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

  ประกาศจากทางวิทยาลัย

- แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

- แบบตรวจสอบก่อนสำเร็จการศึกษา

- ใบแจ้งชำระเงิน

**หมายเหตุขอให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดและอ่านรายละเอียดให้เข้าใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตามประกาศของวิทยาลัยฯอย่างเคร่งครัด